Перейти к содержимому


Разместить рекламу
Фотография

Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо деяких питань необхідної оборони та крайньої необхідності)


 • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 4

#1 Бразаускас Смит

Бразаускас Смит

  Старший сержант

 • Стрелки
 • 106 выстрелов
 • Арсенал::умывальник

Отправлено 17 Апрель 2016 - 12:10

Автор проекта Ю́рий Никола́евич Береза́ (род. 8 февраля 1970, Саксагань, Днепропетровская область, УССР).-украинский военный, командир полка специального назначения «Днепр-1» Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Днепропетровской области, сформированного из добровольцев[1]; также возглавляет полк и штаб национальной защиты Днепропетровской области. Депутат Верховной Рады Украины VIII созыва.
Принадлежность Министерство внутренних дел Украины.
Текст проекта.
Проект

Вноситься народним депутатом України
Ю.М.Березою

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо деяких питань необхідної оборони та крайньої необхідності)

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001, № 25-26, ст.131) із змінами і доповненнями:
1. Частину п’яту статті 36 після слів «засобів чи предметів для захисту» доповнити словами «себе або іншої особи».
2. Статтю 36 після частини п’ятої доповнити двома новими частинами такого змісту:
«6. Не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту себе або іншої особи від погрози вбивством, якщо є реальні підстави побоюватися здійснення цієї погрози в даній обстановці, або від погрози застосування небезпечного для життя чи здоров'я насильства, якщо є реальні підстави побоюватися здійснення цієї погрози в даній обстановці.
7. Не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для негайного припинення злочинних дій, які здійснюються із використанням зброї особою, що посягає.».
3. Статтю 39 після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
«4. В разі застосування особою в межах необхідної оборони зброї, бойових припасів, які така особа придбала, носила, зберігала без передбаченого законом дозволу, таке придбання, носіння, зберігання зброї, бойових припасів без передбаченого законом дозволу, здійснене виключно для можливого застосування цієї зброї, бойових припасів в межах необхідної оборони у зв’язку з наявністю реальних підстав побоюватись небезпечних для життя чи здоров’я злочинних діянь озброєної особи або групи осіб, не є перевищенням меж крайньої необхідності і не має наслідком кримінальну відповідальність.».

ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності на наступний день після дня опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом 30 днів з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти, що суперечать цьому Закону, у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону, у відповідність із цим Законом.

Голова Верховної Ради
України
 • 0

#2 Бразаускас Смит

Бразаускас Смит

  Старший сержант

 • Стрелки
 • 106 выстрелов
 • Арсенал::умывальник

Отправлено 17 Апрель 2016 - 12:26

Хотел бы добавить эти правки в статью 36 кку чтобы людям было понятнее как эта статья преобразится!
Текст статьи. Красным выделены правки.

Стаття 36. Необхідна оборона
1. Необхідною обороною визнаються дії, вчинені з метою захисту охоронюваних законом прав та інтересів особи, яка захищається, або іншої особи, а також суспільних інтересів та інтересів держави від суспільне небезпечного посягання шляхом заподіяння тому, хто посягає, шкоди, необхідної і достатньої в даній обстановці для негайного відвернення чи припинення посягання, якщо при цьому не було допущено перевищення межнеобхідної оборони.
2. Кожна особа має право на необхідну оборону незалежно від можливості уникнути суспільне небезпечного посягання або звернутися за допомогою до інших осіб чи органів влади. 

3. Перевищенням меж необхідної оборони визнається умисне заподіяння тому, хто посягає, тяжкої шкоди, яка явно не відповідає небезпечності посягання або обстановці захисту. Перевищення меж необхідної оборони тягне кримінальну відповідальність лише у випадках, спеціально передбачених у статтях 118 та 124 цього Кодексу.
4. Особа не підлягає кримінальній відповідальності, якщо через сильне душевне хвилювання, викликане суспільне небезпечним посяганням, вона не могла оцінити відповідність заподіяної нею шкоди небезпечності посягання чи обстановці захисту.
5. Не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту себе або іншої особи від нападу
озброєної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому,
хто посягає

6. Не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту себе або іншої особи від погрози вбивством, якщо є реальні підстави побоюватися здійснення цієї погрози в даній обстановці, або від погрози застосування небезпечного для життя чи здоров'я насильства, якщо є реальні підстави побоюватися здійснення цієї погрози в даній обстановці.
7. Не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для негайного припинення злочинних дій, які здійснюються із використанням зброї особою, що посягає.


 • 0

#3 Бразаускас Смит

Бразаускас Смит

  Старший сержант

 • Стрелки
 • 106 выстрелов
 • Арсенал::умывальник

Отправлено 17 Апрель 2016 - 12:54

И так по поводу первой правки 1. Частину п’яту статті 36 після слів «засобів чи предметів для захисту» доповнити словами «себе або іншої особи».

пункт 1 ст 36 гласит 

1. Необхідною обороною визнаються дії, вчинені з метою захисту охоронюваних законом прав та інтересів особи, яка захищається, або іншої особи...

Тоесть пункт 1 статьи 36 уже говорит о том что 

Объектом общественно опасного посягательства могут быть также охраняемые законом права и интересы другого лицато есть лицакоторое хотя и испытала посягательствоно сама их не защищает и на защиту которых выступила другое лицо (напримерпричинение вреда посторонним лицом разбойникукоторый напал на другое лицоили прекращение изнасилования путем причинения вреда преступнику со стороны прохожего и тому подобное).

И у меня вопрос что эта за правка такая которая уже есть в статье 36? Зачем она? Она и так уже есть! 
 


 • 0

#4 chumas

chumas

  Рядовой

 • Стрелки
 • 1 выстрелов

Отправлено 22 Август 2016 - 11:41

 

Конституция Украины предусматривает право каждого защищать свою жизнь и здоровье, жизнь и здоровье других людей от противоправных посягательств. Каждый имеет право любыми не запрещёнными законом средствами защищать свои права и свободы от противоправных посягательств.
Необходимой обороной признаются действия, совершенные с целью защиты охраняемых законом прав и интересов лица, которое защищается, или другого лица, а также общественных интересов и интересов государства от общественно опасного посягательства путем причинения посягающему вреда, необходимого и достаточного в данной обстановке для немедленного предотвращения или прекращения посягательства, если при этом не было допущено превышения пределов необходимой обороны. 
Следует подчеркнуть, каждый имеет право на необходимую оборону независимо от возможности избежать общественно опасного посягательства или обратиться за помощью к другим лицам или органам власти. 
В соответствии с действующим законодательством, лицо не подлежит уголовной ответственности, если вследствие сильного душевного волнения, вызванного общественно опасным посягательством, оно не могло оценить соответствие причиненного им вреда опасности посягательства или обстановке защиты. 
Также необходимо отметить тот факт, что не является превышением пределов необходимой обороны и не влечет уголовной ответственности применение оружия или любых других средств или предметов для защиты от нападения вооруженного лица или нападения группы лиц, а также для предотвращения противоправного насильственного вторжения в жилище или иное помещение, независимо от тяжести вреда, причиненного, посягающему.
Тема «Необходимой обороны» будет раскрыта не полностью без рассмотрения термина «Мнимой обороны».
Под указанным понятием законодатель подразумевает действия, связанные с причинением вреда при таких обстоятельствах, когда реального общественно опасного посягательства не было, и лицо, неправильно оценивая действия потерпевшего, лишь ошибочно допускало наличие такого посягательства.
Мнимая оборона исключает уголовную ответственность за причиненный вред лишь в случаях, когда сложившаяся обстановка давала лицу достаточные основания считать, что имело место реальное посягательство, и оно не осознавало и не могло осознавать ошибочности своего предположения.
К сожалению, часто отдельные сотрудники правоохранительных органов защищают так называемую монополию государства на применение насилия, поэтому в нашей стране нередки случаи привлечения к ответственности граждан, нанёсших увечья лицам, совершавшим противоправные посягательства, даже в тех случаях, когда в действиях оборонявшихся не усматриваются признаки превышения пределов необходимой обороны.


 • 1

#5 Бразаускас Смит

Бразаускас Смит

  Старший сержант

 • Стрелки
 • 106 выстрелов
 • Арсенал::умывальник

Отправлено 21 Сентябрь 2016 - 10:24

Автору респект! С уважением говорю! Но красиво прочитал то что уже писано перенаписано и нифуя не понятно. По применению статьи 36 в житухе!


 • 0